INFORMARE PREALABILĂ IN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE STUDII DOCTORALE, CU TITLUL DE DOCTOR, DIN PERIOADA 2016-2020

Prin prezentul document, conducerea Academiei de Studii Economice din București (ASE) procedează la informarea tuturor absolvenților de programe de studii doctorale, cu titlul de doctor, din perioada 2016-2020, asupra următoarelor aspecte:

1. În luna februarie a.c. conducerea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) ne-a făcut cunoscută intenția ca, în perioada următoare, să fie făcută publică baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat susținute începând cu anul 2016.

2. În acest scop, va fi operaționalizată platforma utilizată în prezent pentru evaluarea tezelor de doctorat la nivelul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATCDU), platformă administrată de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), care operează sub autoritatea Ministerului Educației și Cercetării.

Actele normative cu prevederi relevante asupra celor precizate anterior sunt:

- Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale – a se vedea prevederile  art. 168 alin. (9);

- H.G. nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat – a se vedea prevederile  art. 66 alin. (4) din Anexă.

În legătură cu aplicarea normelor privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de către GDPR , conducerea ASE precizează următoarele:

a. Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate în contextul descris anterior sunt numele și prenumele absolventului de studii doctorale, astfel fiind redus la minimum setul de date cu caracter personal supus prelucrării;

b. Prelucrarea este legală, fiind aplicabile prevederile exprese  ale GDPR de la art. 1 alin. (6) lit. c.

În eventualitatea în care absolvenții de studii doctorale, cu titlul de doctor, doresc să își exprime refuzul de publicare a tezelor lor de doctorat, aceștia se vor adresa în scris conducerii CSUD-ASE, la adresa: Str. Tache Ionescu nr.11, sau online, pe adresa de e-mail doctorat@ase.ro, arătând argumentele prin care pot justifica acest refuz pe baza unor prevederi legale exprese, cum ar fi, de exemplu, legislația privind protecția informațiilor clasificate, în situațiile în care pentru elaborarea tezei de doctorat au fost folosite date nedestinate publicității ori informații cu caracter clasificat, potrivit legii.

Absolvenții de studii doctorale pot înainta conducerii CSUD-ASE refuzul argumentat pentru publicarea tezelor lor de doctorat până la data de 23 martie 2020.

-----

  - Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 201, cu modificările și completările ulterioare

ART. 168

[...]

(9) Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează și în format digital. În domeniul artelor, teza de doctorat poate fi însoțită de înregistrarea pe suport digital a creației artistice originale. Teza de doctorat și anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul drepturilor de autor.

  - Hotărârea Guvernului nr. 681 din 29.06.2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare

ANEXĂ – Codul studiilor universitare de doctorat, ART. 66

[...]

(4) Structura "dosarului de doctorat" și accesul la acesta vor fi reglementate printr-o procedură elaborată de CNATDCU și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale și cercetării științifice, cu respectarea legislației în vigoare. Această procedură va respecta următoarele reguli:

a) rezumatul tezei este publicat pe site-ul universității sau, după caz, al Academiei Române și poate fi consultat public după emiterea dispoziției de numire a comisiei de susținere;

b) teza în format tipărit poate fi consultată la biblioteca universității sau, după caz, a Academiei Române cu cel puțin 20 de zile înainte de data fixată pentru susținerea publică. Lucrarea de doctorat rămâne document public la biblioteca universității sau, după caz, a Academiei Române;

c) dacă studentul-doctorand nu optează pentru publicarea distinctă a tezei sau a unor capitole din aceasta, forma digitală a tezei este făcută publică și va putea fi accesată liber pe platforma națională după emiterea dispoziției de acordare a titlului de doctor; tezei i se va atribui o licență de protecție a dreptului de autor;

d) dacă studentul-doctorand optează pentru publicarea distinctă a tezei de doctorat sau a unor capitole din aceasta, el primește un termen de grație de maximum 24 de luni pentru realizarea acestei publicări; după expirarea termenului de grație, în cazul în care nu a fost primită la IOSUD nicio notificare cu privire la publicarea distinctă a tezei, documentul în format digital devine liber accesibil pe platforma națională cu atribuirea unei licențe de protecție a dreptului de autor;

e) după publicarea tezei sau a unor capitole din aceasta, autorul are obligația de a notifica IOSUD asupra acestui fapt și de a transmite indicația bibliografică și un link la publicație, care vor fi făcute apoi publice pe platforma națională;

f) după acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 30 de zile IOSUD are obligația transmiterii unui exemplar tipărit al tezei de doctorat la Biblioteca Națională a României, unde poate fi accesat la cerere.

NOTĂ: Prin sintagma IOSUD se va înțelege „instituție organizatoare de studii universitare de doctorat”

  - Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

  -  GDPR Art. 6: Legalitatea prelucrării

(1) Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

[...]

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

[...]

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.”

Contact

Academia de Studii Economice din Bucuresti
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Str.Tache Ionescu nr.11, etaj 1, camera 8106. 
Telefon: 319 19 00 / int. 603 
Telefon: 021 312 55 84
Telefon: 0372.713.954

Email: doctorat@ase.ro